ملارد رتبه نخست جذب اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی را کسب کرد

ملارد-مدیر جهاد کشاورزی ملارد گفت:جهاد کشاورزی ملارد رتبه اول جذب اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی در استان تهران را کسب کرد.